KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Contoh Laporan Kajian Tindakan (1)

Posted by ilmu on 20 Mac 2008

MENINGKATKAN PENGGUNAAN ICT DI KALANGAN GURU PEMULIHAN KHAS DI 10 BUAH SEKOLAH DI DAERAH PONTIAN.

Abstrak

Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan penggunaan dan menaikkan lagi minat guru dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengenal masalah-masalah yang menyebabkan kekurangan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan cara temubual yang dilakukan ke atas murid untuk mendapat maklumbalas berkaitan pengajaran guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan teras utama ini, KPM merancang serta melaksanakan dasar-dasar pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan yang telah dikenal pasti. Antaranya:
• memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI);
• meningkatkan kreativiti dan inovasi dan budaya ilmu pelajar;
• membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat;
• menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia;
• menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan; dan
• meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa.

“Sesungguhnya, bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan, kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara”
YAB Dato’ Seri Abdullah
Ahmad Badawi, 2006
(Ucapan usul mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010)

Berasaskan ucap usul di atas ia memberi impak sepenuhnya terhadap kesedaran membudayakan ledakan teknologi sejajar dengan landasan Falasafah Pendidikan Kebangsaan agar semua guru dan semua murid diberikan hak yang sama rata dalam Aspirasi Pendidikan Negara agar generasi mendatang akan menjamin kecemerlangan sekaligus membuka mata dunia terhadap kualiti dan mutu Pendidikan Malaysia GAH di persada antarabangsa .

“Berdiri sama tinggi , Duduk …Malaysia tetap Tinggi “

1. PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Kelas Pemulihan Khas merupakan sesuatu program yang dijalankan sebagai kesinambungan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bagi murid yang lemah dalam menguasai kemahiran asas 3M ( menulis, membaca dan mengira ).

1.2 Refleksi Masalah

Tinjauan mengenai program ini berdasarkan pengalaman sendiri dan rakan-rakan guru yang lain mendapati ramai guru di sekolah bukan sahaja kurang menggunakan, malah tidak tahu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Dari dapatan ini juga mendapati pihak pentadbir sekolah kurang memberi galakan terhadap penggunaan ICT. Selain itu, guru juga kurang berkeyakinan untuk menggunakan ICT dalam proses pengajaran mereka.

Masalah-masalah yang dihadapi menjadikan guru kurang berminat dalam menyampaikan isi-isi pengajaran mereka. Untuk itu, langkah-langkah bagi mengatasi masalah-masalah ini daripada berpanjangan perlu dilaksanakan agar dapat memupuk dan meningkatkan minat guru-guru terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. OBJEKTIF KAJIAN

2.1 Objektif Am

i. membantu guru-guru pemulihan menguasai sekurang-kurangnya peringkat asas pengetahuan ICT.

2.2 Objektif Khusus

i. mempertingkatkan keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kelas pemulihan di sekolah.

ii. mengenalpasti kaedah untuk meningkatkan pengetahuan sedia ada dan kemahiran guru pemulihan dalam bidang ICT.

iii. mengenalpasti bahan-bahan pengajaran yang sesuai bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.

iv. mengenal pasti punca kekurangan minat guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

v. menjalankan latihan untuk Guru Pemulihan Khas.

3. SOROTAN KAJIAN
Strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan khas pada peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan, dan penilaian. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan. Namun demikian, guru-guru digalakkan menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada pengolahan teknopen dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi, dan berfikir.

4. FOKUS KAJIAN

Kajian ini memfokuskan sasaran kepada 10 orang guru dan murid-murid yang terlibat dengan pemulihan khas. Kajian literatur bersama –sama borang soal selidik menggunakan skala likert diguna pakai bagi mengambarkan secara jelasan fonemena penggunaan ICT di kalangan guru-guru pemulihan khas.Teknik pengumpulan data murid-murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran melalui temubual bersemuka dengan berpandukan instrumen yang tersedia.

4.2 PERSAMPELAN

10 orang guru dan murid-murid pemulihan khas dijadikan sampel.”PURPOSIVE RANDOM SAMPLE “ terhadap sekolah-sekolah yang terpilih.

5. INSTRUMEN KAJIAN

5.1 Borang Soalselidik

skala Likert : 1, 2, 3, 4 ( 1 Tidak setuju , …..4 setuju )

Tujuan Borang soal-selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada para guru berkaitan.

5.2 Temubual Bersemuka

Dilaksanakan ke atas murid, bertujuan mendapatkan maklum balas berkaitan pengajaran guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

6. ANALISIS DATA KAJIAN

6.1 Pentadbir kurang komited terhadap penyediaan peralatan dan perkakasan ICT berkaitan dengan pemulihan khas

6.2 Guru-guru pemulihan khas kebanyakkannya kurang mendapat pendedahan asas penggunaan ICT.

6.3 Kurangnya bahan-bahan pengajaran dalam bentuk teknopen.

6.4 Proses pengajaran dan pembelajaran hanya menggunakan kaedah sehala.(chalk and talk)

6.5 Murid mudah jemu terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah lama.

7. PELAKSANAAN TINDAKAN

7.1 Penggunaan CDRI “KACEM”

Fungsi “KACEM” telah menarik minat guru-guru dan murid – murid sekaligus memberikan impak yang sangat baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

Contoh :

a. Murid mengeja dan membaca perkataan berkonsepkan karaoke yang mempunyai ‘diftong’
• hairan, sungai
• kalau
• tampoi
- vokal berganding
• saat
• baik, dia, air
• daun
- konsonan bergabung
• bunga
• nyamuk
• syampu

7.2 Perisian MS Power Point

8. REFLEKSI TINDAKAN

Kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas sebenarnya guru-guru dan murid amat berminat terhadap penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Ia amat mudah dan releven serta bersesuaian dengan era Pendidikan masa kini.

Akhirnya usaha pengintegrasian teknologi maklumat dalam pendidikan Kebangsaan diguna pakai secara sepenuhnya dan guru-guru tidak lagi bergantung kepada bahan-bahan konvesional yang masih menggunakan kaedah ‘chalk and talk’

Diharapkan kajian ini membuka mata semua pihak sama ada pihak jabatan, pejabat pelajaran daerah juga pentadbir sekolah agar insan yang akan dilahirkan kelak celik ICT selaras dengan ledakan era globalisasi .

RUJUKAN

AL.Ramaiah.1999. Kepimpinan Pendidikan:Cabaran masa kini.Selangor:IBS Buku Sdn.Bhd.

Kamus Dewan.1996.Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Pusat Perkembangan Kurikulum.2002.Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas:Kementerian Pelajaran Malaysia

Pusat Sumber Pendidikan Negeri Sabah.2005. Jurnal.Kota Kinabalu :Bahagian Teknologi Pendidikan.

Temubual dengan Guru Pemulihan Khas , 10/8/2007

Temubual dengan Murid Pemulihan Khas , 20/8/2007

Lampiran 1: Borang Kaji Selidik

Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dan hitamkan nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut pada borang jawapan soal selidik murid yang dilampirkan.
Skala:
1 = 1 markah
2 = 2 markah
3 = 3 markah
4 = 4 markah
BIL ITEM NILAIAN
1 Pendapat anda tentang penggunaan ICT di sekolah? 1 2 3 4
2 ICT perlu di sekolah anda? 1 2 3 4
3 Kemahiran ICT saya 1 2 3 4
4 Mudah tak menggunakan ICT 1 2 3 4
5 Pernah kah anda menggunakan ICT dalam Proses Pengajaran 1 2 3 4
6 Pernah kah anda mengikuti kursus ICT 1 2 3 4
7 Tahukah anda apakah itu CDRI? 1 2 3 4
8 Seronok tak mengajar menggunakan ICT 1 2 3 4
9 Adakah penggunaan ICT memudahkan P&P anda 1 2 3 4
10 Adakah ICT memberi kesan yang baik 1 2 3 4
11 Adakah pihak pentadbir sekolah menggalakkan penggunaan ICT dalam P&P anda 1 2 3 4
12 Anda mempunyai bilik darjah yang sesuai 1 2 3 4
13 Adakah peruntukan digunakan untuk pembelian peralatan ICT 1 2 3 4
14 Pernahkah murid anda membuat bising semasa anda mengajar 1 2 3 4
15 Adakah murid anda bertambah maju dari masa ke semasa 1 2 3 4

Lampiran 2: Instrumen Temuramah

T E M U R A M A H

Soalan-Soalan Untuk Murid:
Soalan 1 Apakah pendapat anda tentang pengajaran guru di kelas ini?
Soalan 2 Adakah guru menggunakan ICT di kelas anda?
Soalan 3 Berapa kali anda dibawa mengikutinya?
Soalan 4 Seronok ke anda belajar dengan ICT?
Soalan 5 Bagaimana penerimaan anda terhadap pengajaran yang disampaikan menggunakan ICT?

7 Responses to “Contoh Laporan Kajian Tindakan (1)”

 1.   Nike Air Max Says:

  this kind of blog always useful for blog readers, it helps people during research. your post is one of the same for blog readers.

 2.   Nike Shox Says:

  usefull information for me

 3.   steel valve Says:

  You write too good, if you have to write better, I will come back to see, I like offset butterfly valve.

 4.   hani Says:

  thank you for the information.

 5.   mbt shoes Says:

  Your write-up is in reality scary!How I desire they could have some actions to solve this. mbt shoes may be you will like, thank you!

 6.   xiaoxiongmaottttttt Says:

  i agree you????????????????

 7.   fake oakleys Says:

  “The fake Oakleys okbuyshopping.com We woke up on evening three concerning the Oakley Snow product or provider Shoot in Aspen using a mandate to strike up Aspen Highlands gnarly pleasurable earlier period of your time steeps and deeps

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>