KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Laporan Bab 3 : Kajian Tindakan Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan Dalam P&P

Posted by ilmu on 18 Jun 2008

BAB 3 : PERLAKSANAAN KAJIAN

 

3.1       PENGENALAN

            Bahagian ini menghuraikan dengan terperinci persediaan tindakan, proses gelung kitaran yang menunjukkan proses perlaksnaan kajian tindakan keseluruhannya. Selain daripada itu, dalam bab ini juga diterangkan perlaksanaan tindakan serta menyatakan data-data yang telah diproses.

 

3. 2      PERSEDIAAN TINDAKAN

Sebaik sahaja menerima arahan untuk membuat kajian tindakan ini, pengkaji telah membuat perancangan yang sistematik dan rapi untuk mempastikan hasil kajian ini nanti benar-benar berjaya. Pengkaji telah membuat banyak pembacaan mengenai teori-teori pembelajaran yang berkaitan dengan keberkesanan penggunaan media pengajaran berbentuk tayangan dan pengkaji juga cuba memahami secara luas berkaitan dengan prosidur penggunaan TV Pendidikan yang sepatutnya mengikut garis panduan daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian Teknologi Pendidikan.

Kajian ini dimulakan dengan penyediaan kertas kerja dalam bentuk draf. Kertas kerja ini menunjukkan skop kajian, penetapan responden, metodologi kajian dan sebagainya yang terdiri daripada 4 bab.

Pengkaji telah menetapkan objektif-objektif kajian berdasarkan tajuk yang dipilih dan berpandukan kepada objektif-objektif inilah pengkaji telah menetapkan persoalan kajian dan seterusnya menyediakan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Satu lawatan khas telah dibuat di sekolah ini dan bertemu langsung dengan tuan pengetua untuk menyampaikan maksud serta tujuan pengkaji membuat kajian di sekolah ini.

Pengkaji telah mendapatkan kerjasama yang baik daripada guru tingkatan, Guru Media dan Perpustakaan dan Penyelaras Makmal.

Pemilihan pelajar telah dibuat oleh Guru-guru Kelas Tingkatan 2. Penyediaan alat dan media dibuat oleh Guru Media dan Perpustakaan serta Guru Penyelaras Makmal.

Sehari sebelum ujian pra dijalankan, satu taklimat ringkas telah dijalankan kepada murid-murid yang terlibat. Taklimat tersebut telah dijalankan bertempat di Makmal ICT sekolah.

3. 3      PROSES GELUNG / KITARAN

Beradasarkan kepada persediaan tindakan seperti yang tersebut di atas, kronologi kajian bolehlah diringkaskan seperti berikut. Proses gelung kitaran ditunjukkan dengan menggunakan flowchart (carta aliran) seperti yang berikut:

 Rajah 1 : Gelung kitaran yang menunjukkan proses penyiapan kajian

1. Perancangan dan Penyediaan Kertas Kerja     2. Menetapkan objektif     3. Menetapkan persoalan kajian     4. Menyediakan instrumen     5. Membuat lawatan ke lokasi    6. Perbincangan dengan pengetua     7. Perbincangan dengan guru kelas     8. Taklimat kepada pelajar     9. Proses P&P dan Ujian    10. Perlaksanaan tindakan     11. Menganalisis     12. Menulis laporan

 

 3. 4      PERLAKSANAAN TINDAKAN

Setelah mendapatkan kebenaran daripada pengetua dan segala instrumen telah disediakan, perlaksanaan tindakan dibuat secara berperingkat-peringkat seperti dalam jadual di bawah:-

 

 

BIL

 

TINDAKAN

 

TARIKH

 

TEMPOH

1

Mengadakan temubual dengan 10 orang guru

24/10/2006

2 jam

2

Mengadakan temubual dengan 10 orang pelajar

24/10/2006

2 jam

3

Mengadakan Ujian Pra

25/10/2006

30 minit

4

Mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa bantuan TV Pendidikan (Kumpulan 1) dan ujian 20 soalan objektif

29/10/2007 (Sesi 1)

1 jam 30 minit

5

Mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan TV Pendidikan (Kumpulan 2) dan ujian 20 soalan objektif

29/10/2007 (Sesi 2)

1 jam 30 minit

 

Jadual 1 : Jadual Perlaksanaan Kajian Tindakan

 

3. 5      PENILAIAN DAN REFLEKSI

3.5.1    Ujian IMMS

(i) Pelajar dikehendaki menandakan tahap persetujuan mereka terhadap kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalam instrumen IMMS. Skala-skala yang dipilih adalah sama ada (1)- Sangat tidak setuju, (2)-Tidak Setuju, (3) Setuju, (4)-Sangat setuju. Daripada analisis awal yang dilakukan, melalui ujian IMMS kesimpulannya adalah seperti berikut:-

a) 100% pelajar telah memberikan komitmen dalam pengajaran dan pembelajaran

b) 100% pelajar mengakui persembahan dalam tayangan menarik perhatian pelajar

c) 75% pelajar menyatakan bahawa isi kandungan pelajaran sesuai dengan pengetahuan sedia ada

d) Hanya 12% daripada pelajar yang menyatakan bahawa isi kandungan TV Pendidikan telah dipelajari dan selalu mendapatinya di dalam internet dan buku bacaan.

ii) Dalam kajian ini juga pengkaji telah berjaya menguji kesesuaian item-item dalam soal selidik bagi mengukur 40 item yang boleh dibahagi kepada 4 konstruk utama iaitu:-

 

 

 

Bil

 

Konstruk

 

Bil. Item

 

Nilai Sisihan Piawai ( α )

1

Penyediaan bahan P&P, isi kandungan

 

10

 

0.8465

2

Pengendalian sesi P&P dan Ujian

 

10

 

0.7619

3

Kefahaman terhadap topik dan pengetahuan sedia ada

 

10

 

0.8060

4

Proses Menjawab dan tahap motivasi

 

10

 

0.7926

 

Jadual 2 : Jadual nilai sisihan piawai soalan soalselidik

ii) Sisihan piawai nilai Cronbach Alpha pada instrumen IMMS tersebut ialah antara 0.7619 hingga 0.8465.  Item bagi keempat-empat konstruk dengan menukar beberapa perkataan dan menambahkan bilangan item dalam soal selidik. Terdapat beberapa item asal dalam kosntruk motivasi yang tidak digunakan untuk tujuan analisis kerana nilai Cronbach Alpha yang terlalu rendah dan sukar diperbaiki.

iii) Bagi menganalisis soalan-soalan terbuka, pengkaji telah menggunakan kaedah deskriktif dengan menggunakan perisian SPSS Versi 8.11. Bagi item-item yang berbentuk negatif, nilai diterbalikkan sebelum diproses (Oppenheim, 1986)

 

3.5.2.Ujian Pra

(i) Seramai 36 murid telah menghadiri sesi penujian pra. Mereka terdiri daripada 2 kumpulan iaitu:

 

Bil

Kumpulan

Mod P&P

Jantina

Bilangan

Taburan tahap

L

P

Tinggi

Sederhana

Rendah

1

Kumpulan 1

Pengajaran Tradisional tanpa berbantukan media TV

9

9

18 orang

6

6

6

1

Kumpulan 2

Pengajaran dengan berbantukan media TV

9

9

18 orang

6

6

6

Jadual 3 : Taburan Responden

(ii) Berdasarkan analisa kuantitatif, bilangan pelajar yang mendapat markah secara menurun direkodkan seperti berikut

(a) Kumpulan 1

 

Bil

Rekod Kuantitatif

Bilangan

Mencapai

Jumlah Markah Terkumpul

Peratus (%)

Min

Sisihan Piawai

1

20/20

0

0

0

 

 

 

 

 

 

12.68

 

 

 

 

 

 

7.32

2

19/20

0

0

0

3

18/20

0

0

0

4

17/20

0

0

0

5

16/20

0

0

0

6

15/20

3

45

15.79

7

14/20

4

56

21.05

8

13/20

4

52

21.05

9

12/20

2

24

10.53

10

11/20

4

44

21.05

11

10/20

2

20

10.53

Jumlah

19

241

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jadual 4 : Keputusan Ujian Pra Kumpulan 1

 

            Pengiraan Min Markah:

Markah Keseluruhan : 380 markah

Jumlah Markah dipungut : 241 markah ; min = 12.68 ,  Sisihan Piawai = 7.32

(a) Kumpulan 2

Bil

Rekod Kuantitatif

Bilangan Mencapai

Jumlah Markah Terkumpul

Peratus (%)

 

Min

 

Sisihan Piawai

1

20/20

0

0

0

 

 

 

 

 

13.42

 

 

 

 

 

   6.58

2

19/20

0

0

0

3

18/20

0

0

0

4

17/20

0

0

0

5

16/20

1

32

5.26

6

15/20

2

30

10.53

7

14/20

4

56

21.05

8

13/20

3

39

15.79

9

12/20

2

24

10.53

10

11/20

4

44

21.05

11

10/20

3

30

15.79

Jumlah

19

255

100%

 

Jadual 5 : Keputusan Ujian Pra Kumpulan 2

            Pengiraan Min Markah:

Markah Keseluruhan : 380 markah

Jumlah Markah dipungut : 255 markah ; min = 13.42 ,  Sisihan Piawai = 6.58

 

            Dalam ujian pra, tidak ada seorang pelajarpun yang telah memperolehi jawapan yang tepat bagi semua soalan. Semasa ujian ini dijalankan, guru mata pelajaran belum mengajar mata pelajaran ini. Para pelajar menjawab soalan berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka.

 

 3.5.3. Ujian Pos

Seminggu selepas ujian pra dijalankan, sesi pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan mengikut mod yang ditentukan dan keputusan ujian yang dianalisa adalah seperti yang berikut:-

a) Kumpulan a – Pengajaran Tanpa Media TV

 

Bil

Rekod Kuantitatif

Bilangan

Mencapai

Jumlah Markah Terkumpul

Peratus (%)

Min

Sisihan Piawai

1

20/20

0

0

0

 

 

 

 

 

14.36

 

 

 

 

 

 

5.64

2

19/20

0

0

0

3

18/20

2

36

10.53

4

17/20

1

17

5.26

5

16/20

2

32

10.53

6

15/20

3

45

15.79

7

14/20

4

56

21.05

8

13/20

3

39

15.79

9

12/20

4

48

21.05

10

11/20

0

0

0

11

10/20

0

0

0

Jumlah

19

273

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jadual 6 : Keputusan Ujian Pos Kumpulan 1

b) Kumpulan 2 – Pengajaran Dengan Media TV Pendidikan

 

 

Bil

Rekod Kuantitatif

Bilangan

Mencapai

Jumlah Markah Terkumpul

Peratus (%)

Min

Sisihan Piawai

1

20/20

2

40

10.53

 

 

 

 

 

17.05

 

 

 

 

 

 

2.95

2

19/20

1

38

5.26

3

18/20

2

36

10.53

4

17/20

3

51

15.78

5

16/20

2

32

10.53

6

15/20

3

45

15.79

7

14/20

4

56

21.05

8

13/20

2

26

10.53

9

12/20

0

0

0

10

11/20

0

0

0

11

10/20

0

0

0

Jumlah

19

324

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual 7 : Keputusan Ujian Pos Kumpulan 2

Analisa kuantitatif:

a) Keputusan ujian pra kumpulan 1 dan 2 dapat dilihat dalam rajah di bawah

Rajah 2 : Graf perbandingan keputusan ujian pra Kumpulan 1 dan 2

 

Kumpulan 1 : 241 markah,

Kumpulan 2 : 255 markah.

Perbezaan : 14 markah

 

b) Keputusan ujian pos kumpulan 1 dan 2 dapat dilihat dalam rajah di bawah

             Kumpulan 1 : 273            Kumpulan 2: 324              Perbezaan : 51 markah

Rajah 3 : Graf perbandingan keputusan ujian pos Kumpulan 1 dan 2

 c) Perbandingan markah kelas yang sama (Kumpulan 1 )dalam ujian pra dan Ujian Pos

Rajah 4 : Graf perbandingan markah ujian pra dan pos Kumpulan 1

Jadual  8 : Perbezaan Markah:

BIL

UJIAN

Jumlah Markah

1

Pra

241

2

Pos

273

Perbezaan Markah

32

Peratus Peningkatan

13.12%

 

d)  Perbandingan markah kelas yang sama (Kumpulan 2) dalam ujian pra dan Ujian Pos

 

Rajah 5 : Graf perbandingan markah ujian pra dan pos Kumpulan 2

 

 Jadual  9 : Perbezaan Markah

BIL

UJIAN

Jumlah Markah

1

Pra

255

2

Pos

324

Perbezaan Markah

69

Peratus Peningkatan

27.06%

 

e) Perbezaan peningkatan di antara 2 kumpulan ujian pos menggunakan mod pengajaran berbeza

 

Rajah  6 : Graf perbezaan peningkatan keputusan dalam dua mood pengajaran

 

f) Refleksi

Berdasarkan carta dan jadual analisis di atas, pengkaji telah berjaya mendapati bahawa penggunaan TV Pendidikan boleh membantu meningkatkan motivasi murid-murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

         Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan dalam peratusan ujian yang telah dijalankan di anatara dua ujian iaitu ujian pra dengan ujian pos. Kumpulan 1 yang mengikuti mod pengajaran tanpa bantuan media TV Pendidikan menunjukkan peningkatan sebanyak 13.12% berbanding dengan ujian pra yang dijalankan sebelumnya. Manakala kumpulan 2 yang mengikuti sesi pengajaran berbantukan media TV Pendidikan menunjukkan peningkatan sebanyak 27.06%.

            Daripada keputusan ujian ini dan analisis IMMS terbuktilah bahawa penggunaan media audio dan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat berkesan. Kajian awal yang telah dijalankan oleh Nordin (1991) melaporkan bahawa sistem media elektronik dengan komponen grafiknya mampu memandu pelajar kepada bahan pembelajaran di samping mempertingkatkan penglibatan pelajar dan tahap kefahaman mereka.  Juga terdapat kajian yang lain menunjukkan penilaian yang positif terhadap sistem media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran (Atan dan Idrus, 1999). Maka itulah sebabnya mengapa Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Bahagian Teknologi Pendidikan melaksanakan TV Pendidikan di seluruh negara sejak Tahun 1972 lagi.

 

3.6       KESIMPULAN

            3.6.1 Berdasarkan kepada ujian IMMS

i)          Keseluhuran daripada pelajar yang telah menghadapi ujian pra, sesi pengajaran dan pembelajaran berbantukan TV pendidikan Channel 13 menyatakan bahawa P&P berbantukan TV Pendidikan sanat menarik.

ii)         100% pelajar menyukai siaran TV Pendidikan dan mahu supaya siaran TV Pendidikan dijadikan cara mengajar di sekolah

iii)        Walau bagaimanapun hanya 25% daripada mereka mendapati kemahiran yang dilihat adalah kemahiran baru.

iv)        75% lagi daripada mereka adalah pelajar yang telah mengetahui bahawa isi kandungan pelajaran telahpun diketahui tetapi tidak secara mendalam

v)    12% daripada semua pelajar telah mengetahui kebanyakkan daripada isi
          pengajaran dan pembelajaran yang diajar.

 

3.6.2 Berdasarkan kepada Ujian Pra dan Ujian Pos

i) Dalam ujian pra, kumpulan 1 memperolehi 241 markah daripada 380 markah penuh. Jumlah ini menunjukkan min markah keseluruhan kumpulan ini ialah 12.68. Tiada pelajar yang memperolehi markah 16 -20 daripada markah penuh 20. Walaupun tajuk ini belum diajar oleh guru, pengetahuan sedia ada telah membantu mereka menguasai tajuk ini tetapi tiada pelajar yang memperolehi markan lebih daripada 16.

ii) Kumpulan 2 pula mencatatkan markah yang  diperolehi sebanyak 255 daripada 380 dengan min 13.42. Seperti juga dalam kumpulan 1, tiada pelajar yang mendapat markah penuh.

iii) setelah sesi pengajaran dilaksanakan kumpulan 1 yang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa media TV Pendidikan memperlihatkan peningkatan iaitu sebanyak 13.12% berbanding dengan ujian pra. Kumpulan 2 pula yang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran berbantukan TV Pendidikan memperlihatkan peningkatan sebanyak 27.06%. Peningkatan ini melebihi dua kali ganda daripada kumpulan 1.  Ini membuktikan bahawa sesi pengajaran yang dijalankan di kumpulan 2 lebih berkesan dan telah membantu para pelajar memahami isi kandungan pelajaran yang diajar. 

 

* Maaf di atas masalah teknikal rajah dan jadual.

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>