KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

Laporan Bab 0 : Kajian Tindakan Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan Dalam P&P

Posted by ilmu on 18 Jun 2008

PERHARGAAN

 

 

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat bagi membolehkan penyelidikan ini dapat dijalankan sehingga sempurna.

 

Penghargaan ini khusus ditujukan kepada  Pengetua SMK. Kundasang yang telah memberikan izin untuk menjalankan kajian ini. Begitu juga kepada Pegawai Teknologi Pendidikan Daerah, Pusat Kegiatan Guru Ranau yang telah memberikan kerjasama dan maklumat berkaitan di mana pejabat ini adalah yang bertanggungjawab terus kepada pemantauan perlaksanaan penggunaan TV Pendidikan di peringkat daerah. Terima kasih atas sokongan dan kerjasama semua guru serta pelajar yang terlibat dalam kajian temuramah, IMMS serta proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

 

Terima kasih juga diucapkan kepada semua Jawatankuasa Kajian Tindakan Daerah Ranau yang telah menyumbangkan idea sehingga kajian ini siap sepenuhnya. 

 

LOSININ JOHALIN

Ahli Pasukan Kajian Tindakan Sabah

Bahagian Teknologi Pendidikan Sabah

Kota Kinabalu 

 

 

ABSTRAK

Penggunaan TV Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenarnya telah lama dilaksanakan. Bagaimanapun Penggunaan TV pendidikan melalui ASTRO telah dilaksanakan mulai Tahun 2000 dengan pemasangan peralatan dijalankan secara berperingkat-peringkat di seluruh Negara. Kajian ini dikhususkan untuk melihat kesan penggunaan TV Pendidikan terhadap pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah. Kajian ini telah dijalankan ke atas 36 orang pelajar SMK.Kundasang, Ranau dan dengan menggunakan set ujian IMMS, ujian pra dan ujian pos. Sebagai tambahan, semasa kajian ini dijalankan, satu sesi temubual secara rawak telah dijalankan dikalangan guru dan murid. Daripada 20 orang respondan, 100% menyatakan persetujuan mereka bahawa TV Pendidikan melalui  ASTRO menarik dan berguna. 90% daripada mereka mahu supaya ada siaran TV Pendidikan di sekolah . 10% tidak menyatakan sebarang pendapat. Walau bagaimanapun hanya 55% daripada respondan pernah menggunakan kemudahan TV Pendidikan ini dalam proses pengajaran dan Pembelajaran. Peratus yang menggunakan TV Pendidikan ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju yang menjadikan TV Pendidikan sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang terkenal.

 

 

ISI KANDUNGAN 

BIL

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

 

 

 

 

Penghargaan

i

 

Abstrak

ii

 

Isi Kndungan

iii

 

Senarai Jadual

iv

 

Senarai Rajah

v

 

Senarai Lampiran

vi

 

Senarai Singkatan

vii

 

 

 

 

 

 

 

Bab 1 : Pendahuluan

 

1.1

Pengenalan

9

1.2

Latar Belakang Kajian

11

1.3

Tujuan / Objektif Kajian

14

1.4

Pernyataan Masalah

15

1.5

Persoalan Kajian

16

1.6

Batasan Kajian

17

1.7

Definisi Operasional

18

 

 

 

 

 

 

 

Bab 2 : Metodologi Kajian

 

2.1

Pengenalan

19

2.2

Rekabentuk Kajian

19

2.3

Sasaran Kajian

21

2.4

Kaedah Mengutip Data

22

2.5

Tinjauan Awal

23

 

 

 

 

 

 

 

Bab 3 : Perlaksanaan Kajian

 

3.1

Pengenalan

25

3.2

Persediaan Tindakan

25

3.3

Proses Gelung / Kitaran

27

3.4

Perlaksanaan Tindakan

27

3.5

Penilaian Dan Refleksi

28

3.6

Kesimpulan

36

 

 

 

 

 

 

 

Bab 4 : Penilaian

 

4.1

Pengenalan

37

4.2

Penilaian Dan Refleksi Berdasarkan Maklumbalas

37

4.3

Penilaian Dan Refleksi Kendiri

39

4.4

Rumusan

40

4.4

Cadangan

41

 

 

 

 

Bibliografi

42

 

 

 

 

Lampiran

45

       

 SENARAI JADUAL

 

Jadual

 

Nama Jadual

Muka Surat

 

 

 

 

Jadual 1

:

Jadual Perlaksanaan Tindakan

28

Jadual 2

:

Jadual Nilai Sisihan Piawai soalan soalselidik

29

Jadual 3

:

Taburan Responden

30

Jadual 4

:

Keputusan Ujian Pra Kumpulan 1

30

Jadual 5

:

Keputusan Ujian Pra Kumpulan 2

31

Jadual 6

:

Keputusan Ujian Pos Kumpulan 1

32

Jadual 7

:

Keputusan Ujian Pos Kumpulan 2

32

Jadual 8

:

Jadual Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pos Kumpulan 1

34

Jadual 9

:

Jadual Perbandingan Markah Ujian Pra dan Pos  Kumpulan 2

35

 SENARAI RAJAH 

Rajah

 

Nama Rajah

Muka Surat

 

 

 

 

Rajah 1

:

Gelung kitaran yang menunjukkan proses penyiapan kajian

27

Rajah 2

:

Graf perbandingan keputusan ujian pra kumpulan 1 dan 2

33

Rajah 3

:

Graf perbandingan keputusan ujian pos kumpulan 1 dan 2

33

Rajah 4

:

Graf perbandingan keputusan ujian pos dan pra kumpulan 1

34

Rajah 5

:

Graf perbandingan keputusan ujian pos dan pra kumpulan  2

34

Rajah 6

:

Graf perbezaan peningkatan keputusan ujian bagi 2 mod pengajaran

35

  

SENARAI LAMPIRAN 

 

Lampiran A

:

Ujian IMMS

Lampiran B

:

Soalan Temubual

Lampiran C

:

Senarai Responden Terlibat

Lampiran D

:

Keputusan Ujian Pra

Lampiran E

:

Keputusan Ujian Pos

Lampiran F

:

Surat Sokongan PTP PKG Ranau

Lampiran G

:

Surat Kepada Pihak Sekolah

Lampiran H

:

Keputusan Instrumen Temuramah

Lampiran I

:

Contoh Lesson Plan

Lampiran J

 

Contoh Ujian Pra/Pos

  

SENARAI SINGKATAN  

 

IMMS

:

Ujian Ukuran Skala Motivasi

P&P

:

Pengajaran dan pembelajaran

MPT

:

Murid Prestasi Tinggi

MPS

:

Murid Prestasi Sederhana

MPR

:

Murid Prestasi Rendah

TVP

:

TV Pendidikan

BTPN

:

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

EPRD

:

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Dasar Pendidikan

ICT

:

Information, Communication and Technology

 

One Response to “Laporan Bab 0 : Kajian Tindakan Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan Dalam P&P”

  1.   butterfly valves Says:

    Your blog is very well written, I am moved, I learn from you, I Huichang Lai’s

Leave a ReplyXHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>