KOLABORASI ILMU

Kolaborasi Online Dibangunkan Pada 15 Feb 2008 Untuk Mendokumentasikan Pelbagai Maklumat

PROGRAM NILAM

” TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN BESTARI “

NILAM (Nadi ILmu Amalan Membaca)
nilam1 : nilam2 : konsep nilam : nilam polis

 

GARIS PANDUAN PROGRAM NILAM

Carta Organisasi  |  Peranan J/Kuasa   |  Merekod  |  Pengiktirafan   |

Pelbagai program dan aktiviti menbaca telah dan sedang dijalankan di sekolah-sekolah sehingga kini, maka dicadangkan agar dilaksanakan saru program yang menggabungkan kesemua aktiviti menbaca tersebut. Program ini dinamai NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca). NILAM merupakan penggabungan atau adunan kesemua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan utnuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca.

 

MATLAMAT :

Matlamat program NILAM ialah supaya terbina tabiat membacadi kalangan murid-murid.

 

OBJEKTIF :

Pelaksanaan program membina tabiat membaca ialah untuk :

   a. Menjadikan murid banyak membaca.  
   b. Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

 

Program NILAM mempunyai dua tahap. Tahap pertama ialah untuk membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga terbina satu tabiat. Tahap ini dikenali sebgai JAUHARI. Tahap kedua pula membantu pencambahan penyertaan murid dan pencambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca. Tahap ini dikenali sebagai RAKAN MEMBACA (RP).

 

TAHAP PERTAMA (JAUHARI).

Tahap ini dinamakan JAUHARI. Pada tahap ini semua murid diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca yang dirancang dan dijalankan oleh PSS sepanjang tahun.


   1. Muird mula mengikuti aktiviti sebaik sahaja mereka menguasai kemahiran asas membaca ( Pertengahan Tahun 1 ).


   2. Murid diberi kemudahan meminjam buku melalui PSS untuk aktiviti galakan membaca yang dijalankan. Pada

       kebiasaannya murid meminjam pada kadar sebuah buku dalam dua minggu. Dengan pengiraan tersebut kemampuan

       murid membaca sepanjang tahun dapat diklasifikasikan seperti berikut :

 

SEKOLAH RENDAH.

SEKOLAH MENENGAH.

Tahun

Asas

Sederhana

Tinggi

Tertinggi

Tahun

Asas

Sederhana

Tinggi

Tertinggi

1

9 X 1=9

9X2=18

9 X 3=27

9X4=36

1

18X 1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

2

18X1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

2

18X 1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

3

18 1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

3

18X ½=9

18X1=18

18X1½=27

18X2=36

4

18X1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

4

18X1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

5

18X1=18

18X2=36

18X3=54

18X4=72

5

18X½=9

18X1=18

18X1½=27

18X2=36

6

18X�=9

18X1=18

18X1½=27

18X2=36

JUMLAH

72

144

216

288

JUMLAH

90

180

270

360

  

18 = Pinjaman buku 2 minggu sekali bagi 36 minggu dalam setahun. Jumlah 36 minggu sathun ialah minggu persekolahan, tidak mengambil kira minggu aktiviti sukan dan peperiksaan.  


Nota : Murid Tahun 6, Tingkatan 3 & Tingkatan 5 dianggap mempunyai peluang pada 6 bulan pertama untuk menyertai program ini dengan aktiviti diperlahankan kepada 6 bulan kedua.

 

 

 

 

TAHAP KEDUA (RP).

Ciri-ciri tahap kedua NILAM ialah mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Tahap ini dinamakan RAKAN PEMBACA (RP). Tahap ini dilakukan sekiranya tahap pertama telah dapat disempurnakan. Tahap ini memberi penekanan kepada kebolehan murid membimbing dan menarik minat orang lain membaca supaya suka membaca. Setelah membaca sejumlah 100 buah buku, murid ini layak memasuki Tahap RP. Walau bagaimanapun aktiviti Tahap JAUHARI masih diteruskan.

 

   1.  Proses di Tahap RP ini ialah pelajar RP menerima panduan daripada guru pembimbing yang dikhaskan untuk mereka.

        Dicadangkan 10 pelajar yang berkebolehan mengambil peluang untuk turut bersama berada di tempat aktiviti, atau pun

        melawat ke rumah – rumah dan membuat pengesanan kemajuan aktiviti yang dijalankan oleh murid tersebut secara

        tidak formal.  

 

   2.  Murid dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti ini. Murid akan memilih dan

        meminjam buku dari PSS untuk dibawa pulang. buku-buku ini akan dipinjam dan dibaca oleh rakan, keluarga dan jiran.

 

   3.  Pengiraan markah bagi aktiviti ini agak rumit kerana ia melibatkan berbagai-bagai aktiviti yang dijalankan, antaranya :  
                          – bercerita,membaca bersama, bicara buku, meminjam buku dan seumpamanya.

  

CARTA ORGANISASI.

 

 

 

 

 

SEKOLAH RENDAH

 

 

SEKOLAH MENENGAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANAN JAWATANKUASA.

PENGERUSI – Pengetua/Guru Besar

GPK 1

1.  Mempengerusikan mesyuarat.

1.  Menjalankan tugas pengerusi semasa

     ketiadaannya.

2.  Memahami dasar dan matlamat program.

2.  Membantu pengerusi menyelaras dan menilai

     program.

3.  Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa.

3.  Membantu pengerusi menjayakan program.

4.  Memastikan pelaksanaannya berjalan lancar melalui

     penyeliaan, perjumpaan dengan guru, temubual murid / ibu

     bapa secara tidak formal dan laporan pelaksanaan.

4.  Mengenalpasti masalah,kekuatan program NILAM

     dan mengambil tindakan susulan.

GPK HEM/KO-KU/PENYELIA PETANG.

GURU PERPUSTAKAAN.

 

1.  Menjalankan tugas Pengerusi dan Naib pengerusi 1 semasa

     ketidaan mereka.

1.  Membantu pihak sekolah membuat penggredan

     buku.  
2.  Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok

     (untuk sek. ren. tahap 1).  
3.  Mengedar Buku Rekod membaca (BRM) yang

     disediakan oleh Persatuan Pusat Sumber Skeolah

     Negeri Sembilan.  
4.  Membantu setiausaha menganjurkan sebarang

     aktiviti untuk menyokong porgram NILAM.

WAKIL PIBG/BEKAS PELAJAR.

SETIAUSAHA (Guru PSS).

1.  Menghadiri setiap mesyuarat J/Kuasa NILAM.  
2.  Menjadi pengantara untuk menyampaikan idea melalui

     aktiviti – aktiviti seperti :  
        a. Ibu bapa membimbing dan menggalak anak-anak

            membaca.  
        b. Menyediakan bahan bacaan berssesuaian di rumah.  
        c. Mengalakkan anak-anak membuat pinjaman bahan

            bacaan dari sumber lain seperti Perpustakaan

            Awam, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Bergerak

            dan seumpamanya.  
        d. Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan

            untuk dibaca dan merekodkan bacaan.  
3.  Berusaha membantu pihak sekolah menjayakan Program

     ini melalui sumbangan kewangan.  
4.  PIBG berkhidmat sebagai agen kepada penglibatan institusi -

     institusi lain dalam menjayakan Program ini dari segi khidmat

     nasihat buku dan kewangan.

1.  Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat -

     menyurat.  
2.  Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal – hal

     yang berkaitan.
3.  Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan

     bertulis untuk dikemukan kepada Urusetia Negeri

     dan salinan kepada Pengerusi.  
4.  Menyediakan Pangkalan Data dan maklumat -

     maklumat yang berkaitan dengan Program.
5.  Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data

     terkumpul.  
6.  Memasukkan dan mengemaskini data dari masa ke

     semasa.  
7.  Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM

     peringkat sekolah.  
8.  Menganjurkan aktiviti Porgram NILAM peringkat

     sekolah.

KETUA BIDANG/KETUA PANITIA BAHASA.

GURU KELAS/GURU TINGKATAN.

 

1.  Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan

     untuk pelajar.  
2.  Merancang dan menyelaras aktiviti P&P yang boleh menjurus

     ke arah pembacaan berkualiti.  
3.  Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program

     NILAM.  
4.  Menyelia pelaksanaan Program NILAM.

1.  Menyediakan sudut bacaan di kelas masing-masing.  
2.  Mendapatkan Buku Rekod Bacaan (BRM) NILAM

     daripada PSS dan mengedarkan kepada pelajar –

     pelajar.  
3.  Membuat pinjaman buku dari PSS dan

     mengedarkan.  
4.  Menyemak dan merekod data bacaan pelajar.  
5.  Menyimpan dan mengemaskini BRM NILAM pelajar.  
6.  Mengesah dan menandatangani BRM NILAM

     pelajar.  
7.  Memastikan Porgram NILAM berjalan mengikut

     perancangan.

MEREKOD.

Aktiviti merekod setelah membaca hendaklah dilakukan dengan mengisi ruang-ruang dalam Buku Rekod Membaca NILAM (Warna merah jambu untuk SR dan Biru untuk SM). Guru perlu memberi bimbingan kepada murid (tahap1)untuk mengisi buku tersebut. Dari masa ke semasa Guru dikehendaki mengesahkan aktiviti bacaan yang telah dijalankan.

PENGIKTIRAFAN.


Pengiktirafan ini boleh digunakan sebagai kriteria pemilihan ke sekolah kawalan, sekolah berasrama penuh, kelas ekspress atau temuduga untuk pekerjaan.

Pengiktirafan Program NILAM :
1.  Pencapaian Tahunan – dicatat dalam :  
     Buku Rekod Kemajuan 
     Kad Kumulatif  
2.  Pencapaian Keseluruhan :  
     Sijil Berhenti Sekolah  
     Surat Akuan Sekolah

 

TAHAP JAUHARI 
SEKOLAH RENDAH :

TAHAP RAKAN PEMBACA

TAHUN

ASAS

SEDERHANA

TINGGI

TERTINGGI

Segala aktiviti RP yang dijalankan oleh pelajar direkodkan dalam buku khas/kad, disemak dan dinilai oleh guru pembimbing yang telah ditentukan.

 

Apabila aktiviti galakan membaca diberi pengiktirafan dan dipiawaikan melalui NILAM, masyarakat akan dimaklumi tentang klasifikasi pengiktirafan ini. Penganugerahan ini akan menjadi satu aset dan pemangkin budaya suka membaca sepanjang hayat.

1

9

18

27

36

2

18

36

54

72

3

18

36

54

72

4

18

36

54

72

5

18

36

54

72

6

9

18

27

36

JUMLAH

90

180

270

360

JUMLAH BACAAN

GANJARAN

90 – 179

GANGSA

MARKAH

PEMGIKTIRAFAN

180 – 269

PERAK

100 – 199

GANGSA

270 – 359

EMAS

200 – 299

PERAK

360 KE ATAS

NILAM

300 – 399

EMAS

SEKOLAH MENENGAH

400 KE ATAS

NILAM

TING.

ASAS

SEDERHANA

TINGGI

TERTINGGI

 

1

18

36

54

72

 

2

18

36

54

72

 

3

9

18

27

36

 

4

18

36

54

72

 

5

9

18

27

36

 

JUMLAH

72

144

216

288

 

JUMLAH BACAAN

GANJARAN

 

72 -143

GANGSA

 

144 – 215

PERAK

 

216 – 287

EMAS

 

288 KE ATAS

NILAM

 

Sumber dari laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).